AYDINLATMA METNİ

AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA FORMU

Kentvizyon Reklam Pazarlama A.Ş. (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, siz değerli ziyaretçilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışma arkadaşlarımız başta olmak üzere, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle“Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Kentvizyon ailesi olarak taşıdığımız sorumluluğun bilinci ile, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Şirket olarak ilgili kişilere karşı olan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kişisel verilerinizi başta Kanun olmak üzere, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi, akdi yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla hukuka uygun surette toplamakta ve işlemekteyiz.
Kişisel verileriniz, Şirket tarafından alınan/verilen hizmetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle merkez ofisimiz, şubelerimiz, internet sitesi, internet sitesi çerezleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, telefon görüşmeleri, yüz yüze görüşmeler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak derlenmektedir.


    2. Kişisel Verilerin İşleme Nedenleri ve Hukuki Dayanaklar

Bugüne kadar olduğu gibi, Şirket nezdinde bulunan mevcut kişisel veriler, bundan sonra verdiğiniz açık rızanıza veya Şirket’in tabi olduğu mevzuatta öngörülen işleme talimatlarına, Şirket ile akdettiğiniz sözleşmeler çerçevesinde karşılıklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine, Şirket’e ait bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasına, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ve Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına veya Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesine istinaden, Kişisel Veri İşleme Envanteri ile Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri uygulanarak işlenecek ve yine aynı amaçlar mukabilinde Şirket’in pay sahibi İlbak Holding A.Ş. ve iş ortakları ile operasyonel olarak gerekli durumlarda Kanun hükümlerine uygun olarak paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz Şirket nezdinde mevzuat ile ticari teamüllerin gerektirdiği şekilde ve hukuki zamanaşımı süreleri dikkate alınarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

 

3. İlgili Kişinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Şirket tarafından kişisel verisi işlenen kişiler, diledikleri zaman Kanun’un 11. maddesi kapsamında Şirket’e başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirler:
a) Kendisine ait kişisel verilerin Şirket nezdinde işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Şirket nezdinde işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesinive eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişilere iletilmesini isteme,
f) İşlenen verilerin neticesinde veri sahibi ilgili kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
g) Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme.

4. Başvuru Usulü ve İçeriği

Yukarıda belirtilen taleplere ilişkin başvurular;

a) Kentvizyon Reklam Pazarlama A.Ş. Hukuk Departmanı ve Direktörlüğü dikkatine ve Barbaros Bulvarı, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi C Blok Kat:2 Beşiktaş- İstanbul Şirket merkez adresine yazılı olarak veya;

b) Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in bilgi sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle  kentvizyonreklam@hs03.kep.tr veya kvkk@kentvizyonreklam.com.tradreslerine elektronik posta yoluyla yapılabilecektir.


Bu yollar haricinde yapılan başvurular hukuka uygunluk ve veri güvenliği ilkeleri çerçevesinde dikkate alınmayacaktır.

Başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;
a) Ad, soyad ve başvuru yazılı olarak yapılmaktaysa imzanız,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı ülke vatandaşları için
uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,
d) Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası, ve
e) Talep konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir.
Başvuruların içeriğinde yukarıda sayılan bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi
bir eksiklik halinde başvurunuz işleme alınamayacaktır.

 

5. Başvuruların Cevaplandırılması

Şirket’e gelecek ve ilgili kişinin taleplerini içeren Türkçe dilinde yazılmış başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde elektronik posta veya fiziki mektup yolu ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemlerin yapılması ilgili birimlerimizce sağlanacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında, cevaplama işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, bu işlem, Tebliğ’de düzenlenen ücretlendirme esas alınarak ücretli olarak yerine getirilecektir.