ADAY AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

AYDINLATMA FORMU

 

Kentvizyon Reklam Pazarlama A.Ş. (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle siz değerli aday çalışanlarımız başta olmak üzere, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Taşıdığımız sorumluluğun bilinci ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

1.                 Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

 

Şirket olarak bizler siz değerli aday çalışanlarımıza karşı olan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve başta Kanun olmak üzere, 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde, söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimiz ile birlikte iş başvurunuzun eksiksiz ve sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak kişisel verilerinizi veya üçüncü kişilere ait olan ve tarafınızca paylaşılan kişisel verileri (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, öğrenim durumu, mesleki bilgiler gibi) anılan mevzuata uygun surette toplamakta ve işlemekteyiz.

Paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimizin İnsan Kaynakları departmanı aracılığı ile, başvuruların değerlendirilmesi, aday çalışan referanslarının kontrol edilmesi amaçlarıyla internet siteleri, internet sitesi çerezleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar kullanılarak yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

 

                 2.                  Kişisel Verilerin İşleme Nedenleri ve Hukuki Dayanaklar

 

Şirket nezdinde bulunan mevcut kişisel veriler, bundan sonra verdiğiniz açık rızanıza veya Şirket’in tabi olduğu mevzuatta öngörülen işleme talimatlarına, Şirket ile akdettiğiniz sözleşmeler çerçevesinde karşılıklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine, Şirket’e ait bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasına, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ve Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına veya Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesine istinaden, Kişisel Veri İşleme Envanteri ile Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri uygulanarak işlenecek ve yine aynı amaçlar mukabilinde Şirket’in pay sahibiİlbak Holding A.Ş. ve iş ortakları ile operasyonel olarak gerekli durumlarda Kanun hükümlerine uygun olarak paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz Şirket nezdinde mevzuat ile ticari teamüllerin gerektirdiği şekilde ve hukuki zamanaşımı süreleri dikkate alınarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. İlgili kişisel verileriniz Şirket nezdinde çalışmanız süresince ve sonrasında ticari yaşamın teamüllerinin gerektirdiği dönem ve hukuki zamanaşımı süreleri boyunca işlenecek olup sonrasında Şirket imha politikası kapsamında silinecek veya anonim hale getirilecektir.

 

3.                 Kişisel Veri Sahibinin Kanun’a Dayalı Hakları

 

Bu kapsamda değerli aday çalışanlarımız uygun gördükleri zaman Kanun’un 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olan Şirket’e başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirler. Buna göre, veri sahipleri;

a)              Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)             İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,

c)              Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)             Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,

e)              Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi,

Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişilere iletilmesini isteme, 

f)              İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,

g)             Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.


4.                  Başvuru Usulü ve İçeriği

 

Yukarıda belirtilen taleplere ilişkin başvurular;

a)              Kentvizyon Reklam Pazarlama A.Ş. Hukuk Departmanı ve Direktörlüğü dikkatine ve Barbaros Bulvarı, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi C Blok Kat:2 Beşiktaş-İstanbul Şirket merkez adresine yazılı olarak veya;

b)             Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in bilgi sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kentvizyonreklam@hs03.kep.tr veya kvkk@kentvizyonreklam.com.tr adreslerine elektronik posta yoluyla yapılabilecektir.

Bu yollar haricinde aday çalışanlarımız tarafından yapılan başvurular hukuka uygunluk ve veri güvenliği ilkeleri çerçevesinde dikkate alınmayacaktır.

Başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;

a)             Ad, soyad ve başvuru yazılı olarak yapılmaktaysa imzanız,

b)             Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı ülke vatandaşları için uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,

c)              Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,

d)             Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası, ve

e)              Talep konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir.

Başvuruların içeriğinde yukarıda sayılan bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde başvuru işleme alınamayacaktır.

5.                  Başvuruların Cevaplandırılması

 

Şirket’e gelecek ve ilgili kişinin taleplerini içeren Türkçe dilinde yazılmış başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde elektronik posta veya fiziki mektup yolu ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemlerin yapılması ilgili birimlerimizce sağlanacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında, cevaplama işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, bu işlem, Tebliğ’de düzenlenen  ücretlendirme esas alınarak ücretli olarak yerine getirilecektir.